Akcje pracownicze

PODSTAWOWE POJĘCIA     BEZPIECZNY ZAKUP     PODATKI      DYWIDENDA     KORZYŚCI

Akcje pracownicze – papiery wartościowe, które zgodnie z zapisem ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw z 30 sierpnia 1996 roku, otrzymali pracownicy spółek będących własnością Skarbu Państwa. Wielkość pakietu akcji przyznanego danemu pracownikowi uzależniona jest od stażu pracy i zajmowanego stanowiska. Nabycie akcji przez pracownika oznacza nabycie pełni praw o charakterze majątkowym, a także upoważnia do odbioru wypłacanej dywidendy.

Akcje imienne – akcje przypisane do konkretnej osoby fizycznej lub prawnej, która wymieniona jest w dokumencie akcji z imienia i nazwiska. Ten rodzaj akcji ogranicza rozporządzanie nimi, jednak na żądanie akcjonariusza dokument może zostać zmieniony na akcje na okaziciela,  o ile ustawa lub statut spółki nie stanowi inaczej.

Odcinek zbiorowy akcji – kodeks spółek handlowych precyzyjnie określa jak powinien wyglądać odcinek zbiorowy i jakie informacje powinny się na nim znajdować. Odcinek zbiorowy akcji jest dokumentem obejmującym określoną liczbę akcji o jednakowych uprawnieniach. Potwierdza informacje zawarte w księdze akcyjnej w zakresie serii, ilości i numerów akcji. Dokument powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać między innymi następujące dane:

akcje

  • oznaczenie odpowiedniego sądu, a także numer pod którym spółka została wpisana,
  • datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
  • wartość nominalną akcji, ich serię i numer
  • ewentualne ograniczenia co do rozporządzania danym odcinkiem,
  • podpis zarządu i pieczęć spółki.
  • nazwę spółki, jej siedzibę i adres.

 

Dyskonto akcji – różnica między ceną zakupu akcji a ich wartością rynkową. Oznacza potencjalny minimalny zysk możliwy do osiągnięcia przez inwestora.